شبح انقلاب بر فراز نود و نهمین کنفرانس سازمان جهانی کار (آی ال او)

نود و نهمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی کار در روزهای دوم تا هیجدهم ژونن در ژنو برگزار میشود. گله های جمهوری اسلامی باز خود را آماده کرده اند که در این اجلاس حضور بهم رسانده و این پز را بدهند که دولت جمهوری اسلامی دولتی باثباتی است و هیچ نگرانی بابت آینده و طوفان انقلابی که به راه افتاده ندارد.

کنفرانس امسال آی ال او در شرایطی انجام میگیرد که در فاصله دو اجلاس جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه رسیده است.دنیا شاهد عروج جنبش عظیم و میلیونی مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بوده و شاهد بوده که چگونه جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت و توان سرکوبش برای حفظ پایه های حکومت جنایت خود تلاش کرده و از هیچ شقاوت و بیرحمی در استفاده از ابزارهای سرکوبش کوتاهی نکرده است. در فاصله دو اجلاس و در بطن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی دنیا شاهد بود که چگونه جمهوری اسلامی اوین هایش را به خیابانها کشاند. چگونه مردم را به گلوله بست. چگونه کهریزک ها را به سیاه چالهای انواع شکنجه ها و تجاوزات بدل کرد. دنیا شاهد بود که چگونه پایتخت ها و شهرهای مهم سراسر دنیا به میدان مبارزه وسیع و گسترده علیه جمهوری اسلامی بدل شد. بالاخره دنیا شاهد بود که در فاصله دو اجلاس چگونه موج یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی گردن جمهوری اسلامی را فشرده و شمارش معکوس پایان عمر حکومت اسلامی را آغاز کرده است.

برای جمهوری اسلامی حضورش در این کنفرانس تنها این اهمیت را دارد که این پرتگاه را در انظار بین المللی انکار کند. و برای ما نمایندگان کارگران، نمایندگان مردمی که تلاش میکنند برای همیشه از شر نکبتی به نام جمهوری اسلامی خلاص شوند نیز این اهمیت را دارد که شبح انقلاب و سقوط جمهوری اسلامی را بر فراز سرشان در این کنفرانس به چرخش داریم. خطاب به سازمان های کارگری سراسر دنیا اعلام کنیم جمهوری اسلامی در حال سقوط است. دنیا باید با این رژیم بعنوان رژیمی که توسط یک انقلاب عظیم اجتماعی در حال زوال است نگاه کند. جمهوری اسلامی آینده ای ندارد و این اجلاس میتواند آخرین اجلاس حضور آنها باشد.

توصیه من به وزیر کار جمهوری اسلامی و به تمام گله های آدم کش و قصابان کارگران و مردم بیگناه این است که امسال خودشان از شرکت در این کنفرانس پرهیز کنند. امسال کنفرانس آی ال او رنگ اعتراض سالهای قبل را نخواهد داشت. امسال ما خشم و اعتراض میلیتانت جوانان در روز عاشورا را در کنفرانس آی ال به نمایش خواهیم گذاشت. امسال ما عصاره و چکیده اعتراض وسیع و گسترده کارگران در اول ماه مه ایران خواهیم شد. امسال روح و عطش انقلاب مردم در خیابانهای تهران را به اجلاس آی ال او در ژنو خواهیم کشاند. امسال به سران جمهوری اسلامی امان نخواهیم داد.

و بالاخره امسال نقش مردم و مخالفین حکومت اسلامی، نمایندگان سازمان های کارگری سراسر دنیا بسیار مهمتر از سالهای قبل است. باید وسیعا از روز دوم ژوئن به ژنو آمده و بزرگترین اعتراض را در مقابل سازمان جهانی کار به نمایش گذاشت. امسال باید مسئله بود و نبود جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار را به مهمترین گزارش خبری و مهمترین رویداد سازمان جهانی کار بدل کرد. امسال نمایندگان سازمان های کارگری جهان را باید بسیج کرد تا در حمایت از کارگران ایران و در حمایت از انقلاب مردم نه بر روی صندلی ها که بر روی سن اعتراض قرار بگیرند. امسال سال مخالفین حکومت اسلامی است. سال نوشتن تاریخ جدیدی در حیات سازمان جهانی کار . سالی که انقلاب قلم بدست میگیرید و تاریخ را مینگارد. سالی که مردم با حضور وسیع و توده ای شان در مقابل اجلاس سازمان جهانی کار، عملا جمهوری اسلامی را از این سازمان اخراج میکنند. اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار امسال به اراده و پراتیک و حضور گسترده ما مخالفین حکومت اسلامی گره خورده است.

با تمام قوا هر چه وسیعتر پیش بسوی اخراج جمهوری اسلامی از آی ال او.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: