برای فرزاد کمانگر لباس عزا نمیپوشیم، جامه رزم میپوشیم

One Response to برای فرزاد کمانگر لباس عزا نمیپوشیم، جامه رزم میپوشیم

  1. urmpartizan says:

    مرگ بر این جلادان ! ما پیروز این رزمیم ! زنده باد آزادی

    Sabztarin.tk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: