مجوز کاغذ پاره است. گامهای میلیونی ما واقعی ترین مجوز است.

اعتراض دکان بقالی نیست که نیاز به جواز کسب داشته باشد. همانگونه کهدیکتاتورها به خود حق میدهند مجوز بدهند یا ندهند ما مردم میلیونی نیز محق تریم که تعیین کنیم کجا کی و برای چه بیرون بریزیم فریاد بکشیم و اعتراض کنیم. مجوز راهپیمایی ۲۲ خرداد تنها دست ما مردم است. چرا که حق ماست. با مجوز بی مجوز عاشورای سهمگین تری در روز شنبه در انتطار رژیم است. با مجوز بی مجوز شنبه زلزله به پا میکنیم. کشته ندادیم که پشت درب وزارت کشور در انتطار جواز بنشینیم. کشته ندادیم که از سکوت کوه بغض در گلوهای مان تلنبار کنیم. کشته دادیم که آزاد شویم و مینگیم و میمیریم تا آزاد شویم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: