جویبارهای اعتراض راه افتادند.مردم تهران به حرکت در آمدند.

بنا به خبر شاهدان عینی از تهران، مردم از اقصی نقاط تهران برای تظاهرات علیه حکومت اسلامی راه افتاده اند. جمعیت در نزدیکیهای کریمخان و میدان ولیعصر لحظه به لحظه در حال افزایش است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: