سی خرداد، همه ندا شویم و سفارت جمهوری اسلامی در لاهه را به لرزه درآوریم

30 خرداد سالگرد جانباختن ندا اقا سلطان است. ندا که در مقابل چشم میلیونها انسان از سراسر جهان جان باخت؛ به سمبل ازادیخواهی نسلی مبدل شد که در این روز برای سرنگون ساختن رژیم جنایتکار اسلامی به خیابان امده بودند. این روز هم چنین یادآور فرمان نهایی اوباشان اسلامی در سال 60 برای در هم کوبیدن انقلابی بود که در 22 بهمن 57 رزیم سلطنت را سرنگون نمود. جمهوری اسلامی دست به کشتاری زد که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است اما علیرغم تمامی جنایات، جامعه در مقابل رزیم اسلامی زانو نزد و تسلیم نشد. سی خرداد هشتاد و هشت مصادف با بمیدان آمدن مردمی است که هیچگاه جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و در تمامی این سالها در کمینش نشسته بودند.

علیرغم دعوت کمپ اصلاح طلبان حکومتی به سکوت و نیامدن به خیابان، مردم در بیست و دوم خرداد به خیابان ها ریختند و سرنگونی رژیم اسلامی را فریاد کردند. مردم به فراخوان “خانه نشینی” موسوی و کروبی وقعی نگذاشتند و با مبارزات خیابانی خود به جهانیان اعلام کردند که این جنبش تا تصرف اخرین سنگرهای جمهوری اسلامی از پای نخواهد نشست.

جمهوری اسلامی در وحشت سی خرداد از هم اکنون از سر استیصال اوباشان نظامی خود را به خیابانها اورده است. مردم در بیست و دوم خرداد پاسخ این اوباشان را دادند و در روزهای اتی هم مردم این اوباشان را هر بیشتر به عقب خواهند راند.

در روز سی خرداد همزمان و همراه مردم، در سالگرد جانباختن ندا، ما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر دنهاخ تجمع خواهیم کرد. ما همه مردم شریف و ازادیخواه را فرا میخوانیم تا در این گردهمایی شرکت نمایند. نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چنانچه قصد سخنرانی در این گردهمایی را دارند، با شماره تلفن قید شده در اطلاعیه می توانند تماس بگیرند.

زمان: یکشنبه 20 یونی از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر

مکان:

Duinweg 20 DenHaag

شماره تماس : 0651273261
30 خرداد سالگرد جانباختن ندا اقا سلطان است. ندا  که در مقابل چشم میلیونها انسان از سراسر جهان جان باخت؛ به سمبل ازادیخواهی نسلی مبدل شد که در این روز برای سرنگون ساختن رژیم جنایتکار اسلامی به خیابان امده بودند. این روز هم چنین یادآور فرمان نهایی اوباشان اسلامی در سال 60 برای در هم کوبیدن انقلابی بود که در 22 بهمن 57 رزیم سلطنت را سرنگون نمود. جمهوری اسلامی دست به کشتاری زد که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است اما علیرغم تمامی جنایات، جامعه در مقابل رزیم اسلامی زانو نزد و تسلیم نشد. سی خرداد هشتاد و هشت مصادف با بمیدان آمدن مردمی است که هیچگاه جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و در تمامی این سالها در کمینش نشسته بودند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: