چگونه جمهوری اسلامی را در سازمان جهانی کار رسوا کردیم؟

کارگر کمونيست: فرشاد حسيني شما يکي از اعضاي هيات شرکت کننده در کنفرانس سازمان جهاني کار آي ال او بوديد. اهميت و جايگاه اين حرکت از نظر شما چيست؟ و فکر ميکنيد چگونه ميتوان اين حرکت اعتراضي را دنبال کرد؟

فرشاد حسيني: خواست اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار يک خواست و مطالبه ديرينه حزب کمونيست کارگري ايران بوده است. اين پنجمين حرکت اعتراضي ما در داخل سالن اصلي کنفرانس جهاني کار بود. اما اهميت حرکت امسال را بايد در بطن انقلاب مردم ايران قرار داد و در آن قالب به اين حرکت نگاه کرد. چه براي ما بعنوان حزب کمونيست کارگري ايران، چه براي جمهوري اسلامي که در زير فشار يک انقلاب عطيم اجتماعي دست و پا ميزند و چه براي خود سازمان آي ال او، حرکت امسال جايگاه ويژه اي داشت. ما خود را براي يک حضور قدرتمند به نمايندگي از کارگران و انقلاب مردم ايران در اين کنفرانس آماده ميکرديم و جمهوري اسلامي به مثابه يک نيروي سرکوبگر با تمام قوا از مسئولين سازمان جهاني کار خواسته بود که اجازه ندهند امسال فعالين حزب در کنفرانس حضور بهم برسانند. و سازمان جهاني کار نيز امسال بر خلاف تمام سالهاي قبل تدابير جديد و بسيار گسترده امنيتي اتخاذ کرده بود. از همان قبل از افتتاح کنفرانس معلوم بود که کنفرانس آي ال او به محل تلاقي جدال اين سه نيرو بدل شده است. مسئولين آي ال او حتي در سايتها و اطلاعيه هاي زيادي رسما اعلام کرده بودند كه امسال تدابير ويژه امنيتي اتخاذ کرده اند. هنگام ورود تعدادي از رفقاي ما به سالن مشخصا به آنها گفته بودند که چون شما عضو حزب کمونيست کارگري هستيد اجازه ورود به سالن نخواهيد داشت. بعدا فهميديم که هر کس قيافه ظاهري اش ذره اي شبيه ايراني ها بود يا ظاهري داشت که به چپ ميخورد بلافاصله آنها را با عنوان اينکه شما از اعضاي حزب هستيد از حق ورود به کنفرانس محروم ميکردند. براي نخستين بار امسال در مقابل درب ورودي کارت ورود به کنفرانس را با پاسپورت و کارت شناساسيي چک کرده و آن را با ليستي که از قبل آماده کرده بودند، مطابقت ميدادند. دو تن از رفقاي ما با اين سيستم امکان ورورد به سالن را پيدا نکردند. اما ما از تمام اين موانع رد شديم و تک تک سدها را شکستيم که نشان دهيم انقلاب مردم ايران نه با سرکوبهاي رژيم و نه با تمهيدات امنيتي در خارج قابل جلوگيري نيست. وقتي روي سن رفتيم همه مسئولين و نيروهاي امنيتي شوک و بهت زده شده بودند. ما نه تنها در قبال گسترده ترين تدابير امنيتي موفق شديم در سالن کنفرانس حضور بهم برسانيم، بلکه با تعدادي دو برابر سالهاي گذشته خود را به آنجا رسانديم. حضور امسال ما در کنفرانس آي ال او از خيلي جهات ويژه بود. ترکيب نيروي ما که در سن رفت کاملا ويژه و تيپيک بود. در کنار تيم ما نماينده طبقه کارگر فرانسه قرار داشت که يک معني ويژه اي به حرکت ما ميداد. نماينده زنان و جوانان را داشتيم. وقتي اين ترکيب را نگاه کنيد ميبينيد امسال اين انقلاب مردم ايران بود که عليرغم تمهيدات امنيتي فوق العاده در کنفرانس ظاهر ميشود و اين فرياد کارگران و مردم و انقلاب آنان بود كه در سالن طنين انداخت. نکته جالب تر اينکه به محض اينکه ما پا در سن گذاشتيم و فرياد زديم جمهوري اسلامي اين جلاد کارگران و مردم را از آي ال او اخراج کنيد، بلافاصله با کف زدن ممتد و پرشور نمايندگان در سالن مواجه شديم. تشويق هزاران نماينده از حرکت ما در واقع پتانسيل حمايت جهاني از انقلاب ايران را به نمايش گذاشت. تشويق هزاران نماينده از حرکت ما در واقع حمايت از خواست و مطالبه ما براي اخراج جمهوري اسلامي از اين سازمان و حمايت از انقلاب مردم ايران بود. بعدها که بصورت انفرادي با برخي از اين نمايندگان ملاقات داشتيم با شور و شوق و شعف وصف ناپذير آنها روبرو شديم که ما را در آغوش گرم همبستگي خود محکم ميفشاردند و ميگفتند ما با شما و در کنار شما هستيم. اين را در کنار بازتاب وسيع و گسترده اين حرکت در رسانه هاي جهان بگذاريد. آنهم درست با اين عنوان که فعالين حزب کمونيست کارگري ايران به حضور جمهوري اسلامي در آي ال او اعتراض کرده و خواهان اخراج جمهوري اسلامي از آي ال شدند. آنوقت به روشني ميتوان ديد كه اين حركت چه جايگاه مهمي داشت.

طبعا از اين تصوير ميتوان وطايف آتي را بيرون کشيد. کنفرانس امسال آي ال او به ما ميگويد که بايد چگونه کار را ادامه دهيم. به ما فراخوان ميدهد که بايد با تمام قوا اين حرکت را ادامه دهيم. به نظر من امروز در بطن انقلاب مردم ايران حرکت ما انفجاري ديگر در جلب توجه جهاني به اين انقلاب و نيروي رهبر واقعي اين انقلاب حزب کمونيست کارگري ايران بود. ما بايد اين دست آورد و تشويق گرم و پرشور نمايندگان حاضر در کنفرانس را به يک نيروي مادي واقعي در دفاع از انقلاب ايران بدل کنيم. ما بايد به سرعت دست به کار سازماندهي و گسترش شبکه ارتباطي با سازمان هاي کارگري در سراسر جهان شويم و اين پتانسيل بالقوه در حمايت از خواست اخراج جمهوري اسلامي از آي ال او را به نيروي باالفعل اين جنبش و حرکت بدل کنيم. به نظر من کنفرانس آي ال او ما را فراخوانده است که کفش و کلاه بپوشيم و بريم در دل طبقه کارگر دنيا. برويم سراغ سازمان هاي کارگري در سراسر دنياو اين تمايل قلبي ميليونها کارگر دنيا را به يک نيروي سازمان يافته خط و جهت دار در حمايت از انقلاب ايران و در حمايت از مطالبات طبقه کارگر ايران بدل کنيم. ما ميتوانيم و بايد نيروي سازمانده و ايجاد کننده کنفرانس هاي بين المللي براي خواست اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار باشيم. سال آتي نبايد خبري از هيئت قصابان جمهوري اسلامي در سازمان جهاني کار باشد. بايد فراخوان شعبه آپينال ث ژ ت را به يک فراخوان جهاني و با حمايت هزاران سازمان کارگري براي اخراج جمهوري اسلامي بدل کنيم. کنفرانس امسال آي ال او دروزاه هاي جديدي به روي ما گشوده و دريايي از کار در مقابل ما قرار داده است که با قدرت تمام بايد به استقبالش برويم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: