پیرامون خبر آزادی سکینه محمدی آشتیانی و سجاد

روز گذشته به کمیته بین المللی علیه سنگسار خبر رسید که قرار است سکینه، پسرش و دو خبرنگار آلمانی آزاد شوند. بر اساس این خبر و به دنبال پخش تصاویر سکینه و سجاد توسط پرس تی وی (یکی از رسانه های جمهوری اسلامی) در سایت های خبرگزاری های بین المللی، احتمال آزادی سکینه و سجاد و خبرنگاران آلمانی شدت گرفت. اما این خبر تا این لحظه توسط جمهوری اسلامی تائید نشده است.

 

آنچه مسلم است به یمن یک جنبش عطیم جهانی علیه سنگسار و در نجات از سکینه محمدی، سنگها و شمشیری که قرار بود بر گردن سکینه فرود اید در بین راه یخ زده و به مجسمه یخی بدل شده است که نمیتواند فرود اید و نه میتواند شمشیر را غلاف کند. انجماد این مجسمه توحش را میلیونها نفر مردم دنیا که از وقوع چنین جنایتهای به خشم آمده اند ممکن کرده اند.

 

آزادی قطعی و کامل نه تنها سکینه محمدی آشتیانی و سجاد و هوتن و خبرنگاران المانی، که کلیه زندانیان سیاسی میسر و مقدور است. این در گرو ادامه و گسترش نبرد جهانی برای منجمد کردن کل دستگاه جنایت جمهوری اسلامی است. میتوان روزی را ترسیم کرد که درب های فولادین شکنجه گاههای رژیم در هم کوبیده شده و سایر زندانیان سیاسی و کسانی که در خطر اعدام و سنگسار بسر میبرند با چهره هایی خندان به زندگی جدیدی که مردم دنیا برایشان به ارمغان آورده اند بازگردند. میتوان روزی را متصور کرد که با شو و حرارت بیشتر عکسهای آزادی زندانیان سیاسی را در تمام دنیا پخش کرد و تبریک گفت.میتوان و باید جشن جهانی آزادی سکینه را به جشن جهانی تعهد برای درهم کوبیدن ماشین توحش جمهوری اسلامی بدل کرد. میتوان و باید تمام  این آرزوها و خواسته های اولیه انسانی را متحقق کرد. میتوان و باید پیروز شد. راه برگشتی وجود ندارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: