جمهوری اسلامی سکینه را آزاد نکرد اما جنبش ما شکست نخواهد خورد

فرشاد حسینی

روز پنج شنبه ۸ دسامبر خبر احتمال آزادی سکینه و سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی چون بمبی در سراسر دنیا ترکید و باردیگر توجه  میلیونها نفر در سراسر دنیا از ورای نام آشنای سکینه محمدی آشتیانی به به اوضاع سیاسی ایران و ظرفیت و پتانسیل جنایت یکی از خشن ترین نظامهای سیاسی دنیا جلب کرد. افکار عمومی جهان، آزادی سکینه را پیروزی خود و تلاش ها و مبارزات خود میدانستند. سکینه محمدی آشتیانی دیگر تنها یک متهم زیر اعدام نیست. تنها یک فرد نیست. سکینه محمدی آشتیانی اکنون در تمام دنیا یک پرونده جنایت سی ساله در حیات سیاسی جمهوری اسلامی است. سکینه یعنی پرونده سنگسار نه تنها در ایران که در سراسر دنیا.سکینه پرونده آپارتاید جنسی و زن ستیزی عریان در ایران است. سکینه نماد توحش جمهوری اسلامی است. زندگی سکینه دیگر تنها زندگی خود سکینه و خانواده او نیست. زندگی سکینه با نبرد و مبارزه جهانی برای پایان دادن به توحش و جنایت جمهوری اسلامی گره خورده است. قلب سکینه با دقایق پرشور و اضطراب جدال مردم دنیا برای متوقف کردن دستگاه جنایت جمهوری اسلامی میتپد. قلب سکینه با میلیونها شاهرگ به قلب بشریت انسان دوست دنیا متصل شده است. برای همین شایعه آزادی سکینه بلافاصله در دنیا میترکد و به یکی از داغ ترین خبرهای روز دنیا بدل میشود. برای همین از مادرید تا روم و از پاریس تا برازیلیا و از قاهره تا سیدنی شور و حالی وصف ناپذیر فضای افکار عمومی را میگیرد و مردم خود را آماده میکنند که جشن جهانی پیروزی خود را تدارک ببینند.

 

جمهوری اسلامی سکینه را ازاد نکرد. عکسهای سکینه و سجاد را در ورای میله های زندان ، بدون مات کردن چهره هایشان ، بدون هیچ توضیحی از نحوه و انگیزه گرفتن عکسها، در اینترنت پخش کرد تا شاید نبض فضای افکار عمومی را محک بزند. اما همین تاکتیک نیز به ضرر جمهوری اسلامی شد. به روشنی دید که مردم دنیا برای آزادی سکینه و سجاد ثانیه شماری میکنند. به روشنی دید که ساخت سریال مشمئز کننده تلویزیونی از سکینه برای منکوب کردن این جنبش جهانی راه به جایی نبرده و نمیبرد. به روشنی دید که سکینه در قلب میلیونها انسانی جا دارد. به عینه دید که مردم دنیا نه تنها برای آزادی سکینه و سجاد، که برای جارو شدن کل این دستگاه تولید جنایت و بی حقوقی ثانیه شماری میکنند. جمهوری اسلامی در ورای همین شایعه و در ورای همین نمایش سیاسی ، دریافت که هیچ جایی در نزد افکار عمومی مردم دنیا نداشته و تمام دنیا در مقابلش ایستاده است. جمهوری اسلامی سکینه را آزاد نکرد اما مردم دنیا به استقبال آزادی سکینه رفتند.

 

این سرمایه جنبش ما برای مقابله با ماشین جنایت و شکنجه جمهوری اسلامی است. جنبش ما در قلب توده های میلیونی مردم جهان ریشه دارد. و قلبهای میلیونها مردم را نمیتوان تیره و تار کرد. نمیتوان امید و تلاش و مبارزه برای پیروزی را از دهلیزهایش بیرون کشید. جمهوری اسلامی نمیتواند بر روی قلب میلیونها انسان شمشیر بکشد و چون نمیتواند، پیروزی در نهایت از آن این جنبش خواهد بود. پیروزی از ان آن جنبشی است که برای جارو کردن بساط سنگسار ثانیه شماری میکند. از ان جنبشی است که برای برچیدن دستگاه جهنمی جنایت جمهوری اسلامی ثانیه شماری میکند. و تنها شمارش نمیکند برای تحقق اش نیز تلاش میکند. جنبش ما اینجا ریشه دارد. کمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام نوک پیکان این جنبش است. ما پیروز خواهیم شد چرا که نه تنها اکثریت عظیم مردم ایران که اکثریت عطیم مردم کره زمین خواهان پیروزی ما هستند. ما پیروز خواهیم شد. و پرونده سنگسار را از تاریخ و جغرافیای جهان پاک میکنیم. آپارتاید جنسی و توحش و بربریت را جارو میکنیم. ما پیروز میشویم و بساط اعدام و شکنجه و زندان را از فراز سر مردم در ایران برمیداریم. این جنبش پیروز میشود چرا که راهی جز پیروز شدن ندارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: