اسامی بیش از ۳۰۰ تن از محکومین به اعـدام و سنگسار در ایران

فرشاد حسینی

اعدام یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی جمهوری اسلامی برای تثبیت حاکمیت جنایتکارانه خویش است. در طول بیش از سی سال حیات جمهوری اسلامی، ماشین اعدام و تولید جنایت این رژیم، لحظه ای توقف نکرده و زندگی دهها هزار نفر را گرفته است. 

جمهوری اسلامی از اولین روز به قدرت رسیدن تا به امروز همواره از اعدام بعنوان ابزاری برای حفظ سلطه سیاسی خود استفاده کرده و میکند. این حکومت با اعدام به قدرت رسیده و با اعدام نیز به حیات جنایتکارانه خود ادامه میدهد. 

به دنبال خیزش انقلابی مردم در سال ۱۳۸۸ که پایه های حکومت جمهوری اسلامی زیر اعتراض میلیونی توده های وسیع مردم به لرزه در آمده بود، شکنجه و اعدامهای گسترده و بی رویه تنها ابزاری بود که جمهوری اسلامی توانست خود را از سقوط حتمی توسط توده های میلیونی مردم برهاند. سال ۸۸ میتوانست سال آخر حیات حکومت اعدام و شکنجه و سنگسار باشد. اما جمهوری اسلامی تنها به یمن وحشیانه ترین اشکال سرکون و شکنجه با ایجاد کهریزک ها و گسترش اعدام ها قادر شد هنوز بر اریکه ماشین جنایت خود باقی بماند.

از سوی دیگر با اروج جنبش های انقلابی ضد دیکتاتوری در خاورمیانه و شمال افریقا، شبح دوران زوال دیکتاتورهای جهان سومی باز لرزه به اندام جمهوری اسلامی انداخته و این بار نیز جمهوری اسلامی با شعله ورتر کردن تنور دستگاه آدم کشی اش تلاش میکند کابوس سرنگونی را از بالای سر خود بردارد. جمهوری اسلامی به ویژه طی دو ماه اخیر، با تمام قدرت فعلی خود به سرعت و میزان آدم کشی اش افزوده است.

ضرورت مقابله با اعدام های جمهوری اسلامی نه تنها در وظیفه همیشگی دفاع از جان و حرمت انسانی قربانیانی که به دست جلادان اسلامی اسیر شده اند بلکه حتی از زاویه تسریع پروسه سرنگونی کل این ماشین و دستگاه جنایت و آدم کشی، برجسته میشود.  باید بهر شکل ممکن و در ابعادی گسترده  هماهنگ و سراسری به مقابله با این ماشین جنایت رفت و آن را سد کرد. بدین منظور در گام اول تهیه و جمع آوری لیست کلیه محکومین به اعدام ضرورت میابد. جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش میکند که نام و هویت محکومین به اعدام را مخفی نگهدارد. افشای نام محکومین به اعدام و تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام تک تک آنها یک گام مهم و ضروری در مبارزه با دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با اعدام بر قدرت سوار شد و با جنبش علیه اعدام نیز میتواند و باید به زیر کشیده شود.

کمک کنید لیستی جامع تر تهیه کنیم

 

لیست زیر تنها اسامی افرادی است که هویت شان در روزنامه ها سایتها و گزارشات پراکنده و مختلف خبری درج شده است. این لیست منابع متعددی دارد. قطعا این لیست یک لیست کامل و جامعی نیست. قطعا لیست محکومین به اعدام به مراتب بیشتر از این لیست است. حتی ممکن است محکومیت بعضی از افراد موجود در این لیست نیز تغییر پیدا کرده باشد. اما آنچه قطعی میباشد این است که کلیه اسامی ذکر شده در این لیست افرادی میباشند که حکم اعدام دریافت کرده اند. بهر حال همینجا از همه مدافعین حقوق انسانی و مخالفین اعدام صمیمانه دعوت میکنم که هر گونه اطلاعات تکمیلی در اختیار دارند ارسال کنند. نباید اجازه دهیم که هیچ محکوم به اعدامی گمنام و بدون هویت بماند. نام هیچ محکوم به اعدامی نباید در این لیست جا افتاده باشد. تلاش میکنم مدام این لیست را به روز رسانده و با اطلاعات تکمیلی شما و گزارشات خبری دیگر در این خصوص تکمیل کنم. این وظیفه تک تک ماست که هر کس را که میشناسیم یا میدانیم در خطر اعدام است نام و هویتش را علنی کرده و برای نجات جانش تلاش کنیم. صمیمانه منتطر دریافت گزارشات تکمیلی شما میباشم. 

برای تماس میتوانید با ای میل: farshadhoseini@yahoo.com   و یا تلفن تماس: 0031681285184 استفاده کنید.

آمار تفکیکی از لیست محکومین به اعدام و سنگسار

 زندانیان سیاسی ۹۷ نفر

محکومین به اعدام در زندان اراک ۵۴ نفر

نوجوانان زیر اعدام  ۹۵ نفر

زنان محکوم به اعدام ۳۱ نفر

همجنسگرایان محکوم به اعدام ۴ نفر

محکومین به سنگسار ۲۴ نفر

مجموعا  ۳۰۵ نفر

لیست کامل را اینجا مشاهده کنید:

اسامی بیش از ۳۰۰ تن از محکومین به اعـدام و سنگسار در ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: