روزی که اوین و بیت رهبری فتح بشه میتونه همین امروز باشه

 

 فرشاد حسینی

امروز اوین را ویران کنیم.

امروز ۱۰ اسفند قلب پایتخت حکومت زندان و شکنجه، با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، آماج حمله آزادیخواهان قرار میگیرد. امروز سلول های سرد و نمناک اوین با طنین فریادها مردم برای آزادی همه زندانیان سیاسی گرم و پر از شور خواهد شد. امروز روزی است که میتوان و باید درب های پولادین اوین را خرد کرد. اما امروز تنها روز نبرد برای زندانیان سیاسی نیست. امروز خیلی اتفاق ها میتونه بیفته.

اصلا یکی از همین روزاست که اوین فتح میشه. یکی از همین ساعتهای امروزه که صدا و سیما بدست مردم میفته و از رادیو و تلویزیون پخش میشه که دیکتاتور اسلامی سقوط کرد. یکی از همین روزا و ساعتهاست که بجای نیروهای گارد و سپاه و بسیج، مردم در خیابانها حکم میرانند. درست یکی از همین روزاست که خامنه ای و تمام جلادان رژیم در دست مردم محاکمه میشوند. درست همین روزا ست که بمب انقلاب مردم ایران در تمام دنیا میترکه 

امروز میتونه در تقویم تاریخ بشریت یک روز مهم تاریخی باشه.

امروز هر اتفاقی میتونه بیفته. بشرطی اینکه ما متحدانه بخواهیم تمام این اتفاقات همین امروز بیفته.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: