سخنرانی پرشور پدر و مادر دو جوان اعدامی علیه اعدام

مهوش علاسوندی و بیژن فتحی مادر و پدر دو جوان (محمد و عبدالله فتحی) هستند که در مه ۲۰۱۱ بطور غیر منصافنه و بیرحمانه ای به دار کشیده شدند. مهوش و بیژن به جای پوشیدن جامه سیاه عزاداری و غرق شدن در اندوه و ماتم از دست دادن عزیزان شان به صف اول جنبش و مبارزه علیه اعدام پیوسته و به فعال عرصه دفاع از حق زندگی و هستی انسانها تبدیل شده اند. مهوش علاسوندی در سخنرانی خود میگوید: ” گردن های بر دار رفته فرزندانم محمد و عبدالله دهان باز میگشایند که بگویند:” اعدام نه”.

در زیر فایل سخنرانی جذب و آموزنده مهوش و بیژن و مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام را قرار داده ایم. این سخنرانی در روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در پالتاک برگزار شد.

زنده باد جنبش علیه اعدام و جنبش در دفاع از حق حیات و هستی انسانها

 

فایل سخنرانی مهوش علاسوندی، بیژن فتحی و مینا احدی بر علیه اعدام در پالتاک ۱۹ جون ۲۰۱۱

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: