جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه

در آکسیون صد چهره و هزاران تن شکنجه شده که در روز ۲۸ آگوست در مقابل دادگاه بین المللی جنایی سازمان داده شد ملاقاتی بین نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام و مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه انجام گرفت که نتیجه این مذاکره بسیار مهم میباشد. در این ملاقات به نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام گفتند که تا کنون شکایات زیادی علیه دولت ایران به این دادگاه رسیده است. و گفته اند برای جمهوری اسلامی پرونده تشکیل داده و مشغول بررسی مواد جرم جنایی سران جمهوری اسلامی هستند.

دادگاه بین المللی جنایی لاهه یکی از مهمترین ابزارهای رسمی موجود برای انجام یک اقدام عملی موثر در سطح بین اللمللی علیه جمهوری اسلامی است. محاکمه سران جنایتکار رژیم در دادگاه لاهه تنها یک اقدام حقوقی در دالنهای بسته دادگاههای بین المللی نیست. هر پرونده ای که سر از دادگاههای بین المللی و به ویژه دادگاه بین المللی لاهه در میاورد خود سر قرقره موجی از جنایت را در افکار عمومی جهان باز میکند. بر خلاف تصورات و القائاتی که تلاش میشود موضوع شکایت علیه جمهوری اسلامی را تنها در پوشه حقوقی و قضایی بسته بندی کرد و آن را دربست در حوزه متخصصین امور حقوق بین الملل قرار دهد. موضوع شکایت به نهادهای بین المللی کاملا یک موضوع و اشیوی سیاسی است که در بطن فشار جنبشهای سیاسی به دادگاهها راه باز میکند و در نهایت نیز نتیجه گیری آن نیز به یک امر و پدیده سیاسی چه در سطح داخلی و بین المللی بدل میشود.

در شرایط انقلابی در ایران این اتفاق اتفاق سیاسی مهمی میتواند باشد. موضوع شکایت و محاکمه رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی امروز در بطن این اوضاع بطور گسترده خارج از حتی مدارهای حقوقی بین المللی در سطح افکار عمومی آغاز شده است. یوتیوب به یکی از مهمترین تریبون های ارائه شکایت و محاکمه سیاسی سران جمهوری اسلامی بدل شده است. مردم ایران پروسه شکایت و محاکمه سیاسی جمهوری اسلامی را شروع کرده اند و دنیا را به قضاوت و دادرسی فراخوانده اند. طبعا با باز شدن فرجه های حقوقی در دادگاههای بین المللی ابعاد ارائه شکایت و محاکمه سیاسی و حقوقی رهبران جمهوری اسلامی در ایران ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. این موضوع در بطن تحولات داغ روز جامعه به یک انفجار سیاسی عظیمی علیه جمهوری اسلامی بدل شده و قفل سکوت سی ساله مردم شکسته شده و کل پرونده جنایت و بی حقوقی جمهوری اسلامی در این سی سال، توسط مردم در ابعاد وسیع و بیسابقه ایی باز میشود. رای نهایی این پروسه سیاسی محاکمه سران جمهوری اسلامی،  نه تنها توسط قضات در سالن های دادگاهها که توسط میلیونها نفر مردم و در خیابانها و با فتح کاخ های ولایت فقیه و داغان کردن ماشین جنایت و خشونت دولتی صادر میشود. ایستگاه آخر این پروسه ها سرنگونی کل این نظام و ماشین عطیم سرکوب است و نه فقط محاکمه تنی چند از این جانیان.

سی سال است که جمهوری اسلامی برای هر مخالف خود پرونده درست میکند و شماره پرونده را به گردن شان آویزان کرده و از آنها عکس میگیرد و محاکمه میکند. سی سال است که صدها هزار نفر در ایران شماره پرونده کیفری دریافت کردند. سی سال است که با این پرونده ها و شماره ها هزاران نفر را به جوخه های اعدام سپرده یا حلق آویز کرده اند. سی سال است که با این شماره پرونده ها مردم را شکنجه کردند روح و روان شان را خرد کردند. اما امروز این مردم هستند که برای جمهوری اسلامی پرونده سیاسی و کیفری درست کرده و شماره پرونده به گردن شان انداخته و آنها را بر صندلی محاکمه نشانده اند. امروز این مردم هستند که تک تک یا گروهی در یوتیوب یا با ای میل و تلفن با اس ام اس یا از طریق تماس با رسانه ها و گروه ها و احزاب سیاسی جلو می آیند در چشم سران جمهوری اسلامی نگاه میکنند و کیفرخواست شان را اعلام میکنند. امروز این مردم اند که سران جمهوری اسلامی را در گوشه دیوار میکوبند و عکسهای تمام این جنایات سی ساله شان را در مقابل دنیا قرار میدهند.

باید به این حرکت و روند محاکمه جمهوری اسلامی شتاب داد. باید از همین الان شکوائیه های خود را چه بصورت کتبی و چه بصورت شفاهی بیان کرد. این شکوائیه ها میتواند از طرف خود یا خانواده یا دوستان و بستگان تان باشد. این شکوائیه ها میتواند هر نوع خشونت و آزار و نقض حقوق انسانی را شامل شود. از همین الان دست به کار تنظیم این شکوائیه ها شوید.

farshadhoseini@yahoo.com

Tel: 0031-633602627

%d bloggers like this: